ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Řád pro nájem elektrokol na Hotelu Zlechov

 • Elektrokolem se rozumí kolo vybavené elektromotorem, které je homologované pro silniční provoz.
 • Pouze osoba uvedená ve Smlouvě o nájmu movité věci (dále jen nájemce), je oprávněna k užití sportovní výzbroje (elektrokolo, doplňky), jejíž převzetí potvrdila svým podpisem Smlouvy o nájmu movité věci (dále jen Smlouva)
 • K nájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu (kauci) uvedenou ve Smlouvě. Nájem kola je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvou z těchto dokladů: 
  • platný občanský průkaz  
  • platný cestovní pas
  • platný řidičský průkaz
  • platná kreditní karta
 • Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let
 • Nájemné je splatné okamžitě po podepsání Smlouvy.
 • Nájemce je povinen ověřit si technický stav předmětu nájmu před úhradou nájemného.
 • Nájemce podpisem Smlouvy přebírá veškerou odpovědnost za předmět nájmu až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.
 • Jízdu na pronajatém elektrokole koná nájemce na vlastní nebezpečí.
 • Nájemce přebírá odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané Smlouvě.
 • Předání jízdních kol nájemcem osobě, která není uvedená ve Smlouvě, je zakázáno.
 • Při poškození, ztrátě či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli.
 • Při nedodržení termínu vrácení pronajaté věci je nájemce povinen zaplatit pronajímateli dlužné nájemné.
 • Při ztrátě či odcizení pronajatých věcí nahradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu předmětu nájmu uvedenou ve Smlouvě.
 • Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou předmětu pronájmu, a to do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k jejímu uhrazení, pokud náklady na opravu plně nepokryla záloha (kauce) složená nájemcem při podpisu Smlouvy.
 • Pronajímatel má právo použít nájemcem složenou zálohu (kauci) na úhradu jemu vzniklé škody, kterou mu nájemce způsobil, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 • Nájemce se svým podpisem Smlouvy zavazuje řídit se obsahem této Smlouvy a obsahem tohoto Řádu pro nájem elektrokol.